fbpx

HIRING Part-time Project Manager

Payoke zoekt een halftijdse project manager (50%) die verantwoordelijk is voor dagelijkse uitwerking van onze EU-gefinancierde projecten.

Verantwoordelijkheden:

Onder begeleiding van het hoofd van de EU-projecten vervult de project manager een tweeledige functie voor de uitwerking van allerhande activiteiten binnen verschillende Europese projecten:

 • Coördinatie met project partners,
 • Sociaal werk/counselling met cliënten

Takenpakket:

De Project Manager is verantwoordelijk voor het dagelijkse management en opvolging van de projecten. De project manager zal:

 • Samenwerken met partner organisaties voor de verdere opvolging van projectgerelateerde activiteiten;
 • Evenementen voorbereiden, organiseren en opvolgen;
 • Vergaderingen bijwonen en instaan voor monitoring, evaluatie en rapportering;
 • Onderzoek uitvoeren en documenten opstellen (richtlijnen, rapporten, training materialen, etc.);
 • Netwerken met externe stakeholders in Vlaanderen;
 • Cliënten begeleiden door middel van groepsactiviteiten en individuele begeleiding;
 • De noden van het cliënteel opvangen en relevante informatie verzamelen;
 • Deelnemen aan opleidingen, supervisies en vergaderingen.

Competenties:

 • Diploma sociaal werk, en/of een diploma in een gelijkaardige richting (politieke-en sociale wetenschappen, internationale relaties, gender studies, Europese studies, etc.),
 • Ervaring in het sociale werkveld en kennis rond de kwetsbaarheid van slachtoffers mensenhandel, minderheden en minderjarigen,
 • Kennis van het werkveld in Vlaanderen en België met een focus op minderjarigen,
 • Uitstekende organisationele vaardigheden,
 • Uitstekende kennis van het Engels en Nederlands, schriftelijk en mondeling. Bij voorkeur Nederlands als moedertaal.
 • Uitstekende communicatievaardigheden om te netwerken,
 • Interesse in onderzoek,
 • Kennis rond mensenhandel en andere gerelateerde onderwerpen is geniet de voorkeur,
 • Positieve ingesteldheid, motivatie en probleem oplossend denken,
 • Bereidheid en beschikbaarheid om te reizen.

 

Specificatie vacature:

Het gaat om een halftijdse tewerkstelling (50%), met een vast contract van 1 jaar conform de Belgische wetgeving.

De tewerkstelling vindt plaats in Antwerpen, waar Payoke is gevestigd, met de mogelijkheid tot telewerk.

De solliciatiegesprekken zullen doorlopend plaatsvinden, de verwachte startdatum is 1 november 2022.

Payoke zet zich in voor de bescherming en promotie van het welzijn van het kind. Voor alle posities, waaronder bovenstaande vacature, is een bewijs van goede zede of een blanco strafblad vereist bij het ondertekenen van het contract. Voor meer informatie omtrent Payoke’s kinderbeschermingsbeleid, zie https://www.payoke.be/contact/

Applicatie:

Om je kandidaat te stellen stuur je een e-mail naar project@payoke.be met in bijlage jouw CV, motivatiebrief en een zelfgeschreven korte tekst (in het Engels) gecombineerd in één bestand. Uiterlijke datum om je kandidatuur in te dienen is 16 oktober 2022. Vermeld zeker “project manager” bij het onderwerp van de email.

 

Instemming met het databeschermings-en privacy beleid van Payoke:

Gelieve volgend onderschrift op te nemen in jouw motivatiebrief, hierbij geef je Payoke de toestemming om jouw persoonlijke gegevens te verwerken. Zonder toestemming zal jouw kandidatuur niet in overweging worden genomen en bijgevolg verwijderd worden.

 

“Hierbij geef ik Payoke de toestemming om mijn persoonlijke gegevens te verwerken voor exclusieve doeleinden verbonden aan tewerkstelling en dit in lijn met de huidige GDPR wetgeving.”

EN

Payoke is seeking a part-time (50%) Project Manager to drive the day-to-day implementation of our EU-funded projects.

Job Responsibilities:

Under the guidance of the Head of Programmes, the Project Manager will have a two-fold role in the implementation of multiple activities within different EU-funded projects:

 • Coordination of tasks with project partners,
 • Social work/counselling with clients.

Job Duties:

The Project Manager will be in charge of the day-to-day management and coordination of the projects. She/he/they will:

 • liaise with partner organizations to coordinate project activities;
 • prepare, organize, manage, implement and follow-up on events;
 • participate in meetings, contribute to monitoring and evaluation by providing timely reports;
 • conduct research and draft documents (guidelines, reports, training material, etc.);
 • keep track of project activities;
 • connect with external stakeholders in the Flanders,
 • assist clients through group activities or one-to-one counselling;
 • get clients involved in project activities;
 • assess clients’ needs and gather relevant information;
 • participate in training, supervision, and meetings.

Skills:

 • licenced social worker, and/or degree in a related field (social work, political and social science, international relations, gender studies, European studies, intercultural management etc.),
 • prior relevant experience in social care and an understanding of the needs of trafficked persons and/or disadvantaged people and/or minors in vulnerable situations,
 • knowledge of Flemish and Belgian agencies and institutions supporting people in vulnerable situations, especially minors,
 • excellent organizational skills,
 • excellent English, written and oral, good knowledge of Dutch, preferably mother tongue,
 • good interpersonal and communication skills and ability to establish and maintain relationships with partners and stakeholders,
 • interest in research,
 • knowledge of human trafficking or related issues highly desirable,
 • positive attitude, motivation and problem-solving skills,
 • willingness and availability to travel.

Vacancy Specification:

The position is intended to be a part time one (50%), with a 1-year fixed-term contract under Belgian law.

The job is based in Antwerp, where Payoke premises are located, with the possibility of teleworking.

The interviews will be conducted on a rolling basis, and the expected start date is November 1, 2022.

Payoke is committed to safeguarding and promoting the welfare of children. For all positions, including the one herein advertised, a certificate of good conduct or criminal record extract will be requested at the signing of the contract. To know more about Payoke Child Protection Policy, please see https://www.payoke.be/contact/

Application:

To apply for this position, please kindly email your resume with a motivation letter and an unedited writing sample (in English) combined into one single file to project@payoke.be no later than October 16, 2022. References welcome.

Please make sure to include the job title “Project Manager” in the email’s subject line.

Compliance with Payoke Data Protection and Privacy Statement:

Please include the following statement in your motivation letter, authorizing Payoke to process your personal data. Without this statement, your application will not be considered, and your application will be deleted.

“I hereby consent to Payoke collecting and processing my personal data for the exclusive purposes involved with seeking employment in line with current GDPR regulations.”