fbpx

Wetgeving mensenhandel in België

Procedure voor slachtoffers van mensenhandel en multidisciplinaire samenwerking

Wetswijziging van 30 maart 2017, artikel 61/2 teneinde het bevel om het grondgebied te verlaten te vervangen door een tijdelijk verblijfsdocument in de procedure slachtoffers mensenhandel. NL

Geconsolideerde wet 31 mei 2016, tot verdere uitvoering van de Europese verplichtingen op het vlak van seksuele uitbuiting van kinderen, kinderpornografie, mensenhandel en hulpverlening bij illegale binnenkomst, illegale doortocht en illegaal verblijf. NL

Wet van 24 juni 2013, houdende bestraffing van de exploitatie van bedelarij en van prostitutie, mensenhandel en mensensmokkel in verhouding tot het aantal slachtoffers. NL

Wetswijziging van 29 april 2013, van artikel 433decies van het Strafwetboek ter verduidelijking van de bijzonder kwetsbare positie van een slachtoffer van huisjesmelkerij. NL

Wetswijziging van 29 april 2013, van artikel 433quinquies van het Strafwetboek met het oog op het verduidelijken en het uitbreiden van de definitie van mensenhandel. NL

Koninklijk besluit van 18 april 2013, inzake de erkenning van de centra gespecialiseerd in de opvang en begeleiding van slachtoffers van mensenhandel en van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel en inzake de erkenning om in rechte op te treden. NL

Wetswijziging van 15 september 2006, vreemdelingenwet om de strijd tegen mensenhandel beter te kunnen voeren. FR NL

Wetswijziging van 10 augustus 2005, met het oog op de versterking van de strijd tegen mensenhandel en mensensmokkel en tegen praktijken van huisjesmelkers. FR NL 

Koninklijk Besluit 9 juni 1999, implementering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers. FR NL

Richtlijn 13 januari 1997, omtrent de bijstand aan slachtoffers van mensenhandel. NL

Wet van 10 april 1995 introduceert provisies tegen mensenhandel en werd gewijzigd door de wet van 10 august 2005 (zie hierboven).

 

Omzendbrieven van het College van Procureurs Generaal

Ministeriële omzendbrief 26 september 2008 inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. FR NL

23 december 2016, Omzendbrief inzake de invoering van een multidisciplinaire samenwerking met betrekking tot de slachtoffers van mensenhandel en/of van bepaalde zwaardere vormen van mensensmokkel. NL

COL 14/2006 – Ministeriële Richtlijn van 14 december 2006 inzake het Opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. NL

COL 10/2004, Richtlijn van de Minister van Justitie, opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel. NL

COL 12/99, Richtlijnen van de Minister van Justitie houdende het opsporings- en vervolgingsbeleid betreffende mensenhandel en kinderpornografie. NL

EU en internationale wetgeving omtrent mensenhandel

Richtlijn 2014/66/EU van het Europees Parlement en de Raad van 15 mei 2014 betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen in het kader van een overplaatsing binnen een onderneming tekst

Richtlijn 2012/29/EU van het Europees Parlement en de Raad van 25 oktober 2012 tot vaststelling van minimumnormen voor de rechten, de ondersteuning en de bescherming van slachtoffers van strafbare feiten, en ter vervanging van Kaderbesluit 2001/220/JBZ tekst

Richtlijn 2011/36/EU van het Europees Parlement en de Raad van 5 april 2011 inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers daarvan, en ter vervanging van Kaderbesluit 2002/629/JBZ van de Raad tekst

Richtlijn 2011/93/EU van het Europees Parlement en de Raad van 13 december 2011 ter bestrijding van seksueel misbruik en seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en ter vervanging van Kaderbesluit 2004/68/JBZ van de Raad tekst

Richtlijn 2004/81/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie tekst

Richtlijn 2004/80/EG van de Raad van 29 april 2004 betreffende de schadeloosstelling van slachtoffers van misdrijven tekst

Aanvullend protocol inzake de preventie, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, in het bijzonder vrouwenhandel en kinderhandel, bij het Verdrag van de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad, 2003 tekst

Raad van Europa, 1950, Verdrag tot bescherming van de Rechten van de Mens en de Fundamentele Vrijheden,  tekst

Internationale Arbeidsorganisatie (ILO), Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid, 1930 EN FR