fbpx

Onze missie

De opvang en begeleiding van alle slachtoffers van mensenhandel; het bestrijden van alle vormen van mensenhandel & recht doen gelden.

Onze visie

Een wereld zonder slavernij waar iedereen de rechten en de mogelijkheden heeft om een zelf menswaardig leven op te bouwen.

Onze doelstellingen

  • Slachtoffers re-integreren als volwaardige individuen in onze samenleving of in de samenleving van herkomst.
  • De verantwoordelijken (daders / criminele organisaties) nationaal en internationaal bestrijden, in samenwerking met slachtoffers, politie en Justitie.
  • De problematiek en de bronnen van mensenhandel in al haar verschijningsvormen kenbaar maken doorheen alle geledingen van onze samenleving, nationaal en internationaal.

Onze Waarden

Veiligheid – we willen cliënten een veilige context bieden waarbinnen ze zich vrij durven uiten zonder te vrees voor consequenties. Dit is ook een essentiële voorwaarde voor het opbouwen van een vertrouwensrelatie tussen cliënt en begeleider.

Respect – wie respect toont, zal respect ontvangen. We willen de mensen die beroep op ons doen ten volle respecteren, ook in hun “anders” zijn. Medewerkers dragen daarom actief een houding uit van wederzijds respect.

Vrijheid – slachtoffers zijn mensen, mensen die het vermogen tot zelfbepaling in zich dragen. We maken hen dan ook bewust van hun vrijheid om al dan niet op ons aanbod van opvang en begeleiding in te gaan. De individuele vrijheid van onze cliënten wordt begrensd door de wettelijke bepalingen voor het bekomen van het statuut “slachtoffer van mensenhandel” en door maatschappelijke regels, die nodig zijn om de samenwerking te reguleren. Zelfbeschikkingsrecht brengt dan ook met zich mee dat we cliënten actief op hun verantwoordelijkheden blijven aanspreken.

Betrouwbaarheid – we willen een betrouwbare partner zijn voor onze cliënten. Velen hebben door traumatische ervaringen tijdens hun uitbuiting vaak al het vertrouwen in mensen en hun omgeving verloren. Door zich betrouwbaar op te stellen, willen onze medewerkers het vertrouwen herstellen.

Discretie – elke Payoke-medewerker is gehouden aan het beroepsgeheim. Ook uit respect wordt er zeer discreet omgegaan met cliënteninformatie. De cliënten kunnen er op rekenen dat er zorgvuldig wordt omgesprongen met het door hen gegeven vertrouwen.

Openheid – Payoke wil op een open manier met haar cliënten communiceren over het hulpverleningsproces. Dit draagt ook bij aan de betrouwbaarheid van de hulpverlening. Slachtoffers weten waar ze aan toe zijn tijdens het begeleidingsproces. Begeleiders verduidelijken de werkwijzen die Payoke hanteert en cliënten worden op een begrijpelijke manier geïnformeerd over alle procedures.

Dialoog – om een goed contact op te bouwen met de cliënten is het van belang dat er gesprekken met hen worden aangaan. Door middel van dialoog komen we te weten welke begeleiding onze cliënten nodig hebben. We beschouwen elk contact met cliënten als een kwaliteitsvolle ontmoeting: de kracht van het luisteren is hier heel erg van belang. De dialoog staat ook steeds in relatie tot de individuele en professionele mogelijkheden en beperkingen van de begeleider.

Dynamisch evenwicht – we willen een dynamisch evenwicht bereiken tussen “houvast bieden” en “ruimte geven”, tussen “afstand” en “nabijheid”, tussen “duidelijkheid” en “nuancering”. Om dit te bereieken is het in elke begeleiding van belang om het engagement vanuit zowel hulpverlener als slachtoffer te blijven expliciteren.