Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Iemand die actie voert, wil meer en beter

5 maart 2004

 

Felle activisten aarden zelden in de politiek omdat ze te gedreven en weinig plooibaar zijn. Als bovendien de ongelukkige medemens hen motiveert, kan niets vlug genoeg gebeuren. Politieke veranderingen daarentegen gaan meestal tergend traag. Dikwijls heeft Patsy samen met Payoke het tegen de gevestigde machten moeten opnemen. Menslievendheid is geen nutteloze passie en vraagt om actie. Het is meer dan een woord. Vandaag kan Patsy met een tevreden terugblik afscheid nemen van de politiek.

Als de mensen van Payoke omkijken is de afstand tussen nu en vroeger nog nauwelijks herkenbaar. Vrouwen werden in het verleden schaamteloos als koopwaar verhandeld, nu is er politie en gerecht om de slachtoffers te helpen. Achter deze laatste zin zit een wereld van hulpverlening verborgen. En toch… Iemand die actie voert, wil meer en beter.

Asmodee, het opvanghuis van Payoke, is alleen bestemd voor vrouwelijke slachtoffers en beperkt in zijn opvangcapaciteit. In het verleden deed men dan ook regelmatig op andere opvangcentra beroep. Daarom gaat er een woord van dank naar De Passant, het Werk der Daklozen, Welzijnszorg, ’t Huis, en de AMA-dienst, die altijd bereid waren hulp te bieden.        

Wanneer mensen het opvanghuis verlaten, blijft het vinden van huisvesting een weerkerend probleem. Meestal ontbreekt het geld om de huurwaarborg te betalen waardoor ze langer in de opvangcentra verblijven dan strikt noodzakelijk is. Het toekennen van een installatiepremie en een huursubsidie kan het plaatsgebrek in de opvanghuizen helpen oplossen. Om van deze premies te kunnen genieten, moet men een vervangingsinkomen van de sociale zekerheid krijgen of een inkomen lager dan het leefloon hebben. Men kan slechts eenmaal op deze tegemoetkoming beroep doen en er zijn nog vele beperkende voorwaarden ingebouwd om misbruiken te voorkomen.

Tegenwoordig staat overal het woord inburgering hoog op de agenda en nieuwelingen moeten zich aanmelden bij het Stedelijk Onthaalbureau voor Nieuwkomers. Deze dienst begeleidt nieuwe stedelingen op allerlei maatschappelijke gebieden maar vindt geen oplossing voor laaggeschoolde buitenlanders, die Nederlands willen leren. In de grote steden bestaat er soms een wachtlijst van meer dan een jaar vooraleer men zich kan inschrijven. Er zijn dringend maatregelen nodig om aan dit euvel te verhelpen.

Eindelijk is er ook een oplossing uitgewerkt voor bijstand aan niet begeleide minderjarigen. Na jaren talmen gaat op 1 mei de ‘wet Tabita’ in voege. Het is een kleine revolutie want vanaf die dag krijgt ieder kind een voogd toegewezen die het moet bijstaan en beschermen. Indien het om een niet begeleide minderjarige gaat, die slachtoffer van mensenhandel is, verzorgt Payoke als gespecialiseerd centrum de administratieve en juridische opvolging. De organisatie pleit ook voor een duidelijke afbakening tussen de taken van de voogd en de gespecialiseerde centra. Sommige opdrachten lijken elkaar te overlappen terwijl andere geen vervolg krijgen omdat ze ergens in een niemandsland liggen. Het verschil in aanpak tussen de verschillende voogden is trouwens duidelijk merkbaar.

Er was ook een studiedag met Atalantas, de eerste zelfhulporganisatie ter wereld van slachtoffers van mensenhandel. Deze groepering ijvert voor inspraak van de betrokkenen wanneer het om de invulling van hun verdere leven gaat. Vele officiële instanties reageren wrevelig op mondige slachtoffers die niet alles goedschiks ondergaan. Indien nodig kan de vereniging hen bijstaan. Atalantas onderhoudt eveneens contact met uitgewezenen en bemiddelt bij het zoeken naar werk en opleiding in hun land van herkomst. Ze tracht ook de band tussen de slachtoffers te verstevigen door allerlei culturele activiteiten te organiseren.

De International Organisation of Migration is gespecialiseerd in repatriëring en tracht de terugkeer voor de mensen aantrekkelijker te maken. Payoke heeft  een vergadering bijgewoond waar de IOM zijn projecten heeft toegelicht.

Payoke brengt een bezoek aan de Commissie voor Slachtoffers van Opzettelijke Gewelddaden omdat vanaf dit jaar de gedupeerden van mensenhandel ook op hen beroep kunnen doen. Voor slachtoffers van mensenhandel is het bijna uitgesloten om daadwerkelijk het bedrag te ontvangen dat de rechter hen heeft toegekend. Veroordeelde mensenhandelaars verklaren zich meestal onvermogend waardoor de begunstigden maar zelden een vergoeding krijgen. De organisatie wijst de leden van de commissie op de specifieke problematiek, die daarmee verbonden is.

Er waren vergaderingen met het Vlaams Minderheden Centrum over het reizen binnen en buiten de EU voor mensen met een tijdelijke verblijfsvergunning. De legalisatie van buitenlandse akten die voor moeilijkheden kunnen zorgen, worden door het centrum eveneens onder de loep genomen. Het toont aan hoe ver de problemen van mensenhandel zich naar alle gebieden uitspreiden.

Met de parketten vergadert men eenmaal per jaar om de evoluties, nieuwigheden en eventuele knelpunten te bespreken. Het bewijst hoe de verhoudingen in een gunstige zin geëvolueerd zijn.

Met de Dienst Vreemdelingenzaken en specifiek met de cel mensenhandel verloopt de samenwerking vlot. Knelpunten over de stopprocedure zijn uit de weg geruimd en men bereikt een akkoord rond de vermelding van kinderen op de verblijfsdocumenten.

In Asmodee is een creatief atelier boven de doopvont gehouden. Het bevordert de groepssfeer, stimuleert de onderlinge communicatie en zorgt voor een leuke dagbesteding. Ter gelegenheid van het Congres te Wenen over ‘Women Building Peace’ worden er vredespopjes als symbool en ondersteuning voor het thema gemaakt. Deze popjes zal men na het versieren van de congresruimte volgend jaar aan de kinderen van Afganhistan schenken.

In het opvanghuis houdt men regelmatig bewonersvergaderingen omdat er regels nodig zijn wanneer men met verschillende nationaliteiten en culturen samenleeft. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen de bewoners hun hart luchten en ernstige problemen vinden later een vervolg in een individueel gesprek. Alles staat immers in het teken van de veiligheid en weegt op de residenten.

Voordrachten en workshops zijn niet uit de lucht en vinden zowel in de lokalen van Payoke als elders plaats. De organisatie biedt stageplaatsen voor studenten aan, die in een of ander domein praktijkervaring willen opdoen.

De vereniging neemt deel aan verschillende internationale conferenties zoals in Zuid-Korea waarop men beroep doet op de kennis en ervaring van Payoke. In Ecuador woont men een conferentie bij over: ‘De verhouding Zuid-Amerika en Europa. De organisatoren vragen ook om over de werking van Payoke een uiteenzetting te geven. Vervolgens is er op initiatief van het directoraat van Justitie en Binnenlandse Zaken een Europees forum rond preventie van de georganiseerde misdaad. De Academie van Europese Wetgeving in Trier organiseert een colloquium over:’Mensenhandel: de weg naar een gemeenschappelijk legaal kader in de EU. Dit is slechts een greep uit het internationale programma van Payoke en toont nog maar eens de pioniersrol die de organisatie bij de bestrijding van mensenhandel speelt. Maar bij haar laatste rapport voor de ‘Commissie rechten van de burger’ ondervindt Patsy van een aantal politieke fracties tegenstand om daadwerkelijk hulp aan de slachtoffers te verlenen. Er is echter hoop omdat de Europese richtlijn sterk op het Belgische model gebaseerd is en de steun krijgt van de voorzitter van de EU, Romano Prodi.

Het koffieproject krijgt een jaarlijkse subsidiëring als vrijwilligersorganisatie.  Tot hiertoe lukt het initiatief vrij goed en volgend jaar zal men aan deze kansarmen een stukje vorming trachten te geven. De wekelijkse koffiebabbel stimuleert de solidariteit en spoort tot zelfredzaamheid aan. Het blijkt meer en meer een belangrijk integratieproject te zijn.

Na enkele voorgangers zoals Wim Vandekerckhove, Bruno Moens en Chris Geerts rust nu de algemene coördinatie van Payoke op de schouders van Solange Cluydts.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten