Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

‘Resultaten en perspectieven van de strijd tegen mensenhandel’

3 juli 2003

 

In februari houdt de fractie van de Groenen in het Europese parlement een hoorzitting over: ‘Prostitutie: legalisatie versus de realiteit in de lidstaten’. Heidi Hautala, Nelly Maes en Patsy nemen eraan deel. De organisatoren kunnen op bijzonder veel belangstelling rekenen en het tekent de actualiteit van het onderwerp.

In dezelfde maand organiseert An Nelissen een V-dag voor vrouwen in navolging van Eve Ensler. Deze laatste nam in 1997 het initiatief om het geweld tegen vrouwen aan te klagen. Van 13 tot 19 u. treden volgende artiesten in het Fakkeltheater voor het voetlicht:  An Ceurvels, Truus Druyts, Bieke Ilegems, Jenny Tanghe, Bea Van Der Maat, Francesca Vanthielen en Yvonne Verbeeck. An Nelissen schenkt die avond de opbrengst van haar ‘Vaginamonologen’ aan Payoke. Met het geld kan men sommige leemten aanvullen, die subsidies niet dekken.

De Koning Boudewijnstichting houdt op 31 juli 2003 ter gelegenheid van de verjaardag van het tienjarige overlijden van Koning Boudewijn een academische zitting in het Egmontpaleis te Brussel. Het thema van deze bijeenkomst luidt:  ‘Resultaten en perspectieven van de strijd tegen mensenhandel’. De koninklijke familie woont de zitting bij waarop ook eerste minister Guy Verhofstadt het woord neemt. In haar toespraak beklemtoont Patsy nogmaals de belangrijke rol die koning Boudewijn gespeeld heeft om de politieke wereld bewust te maken van haar grote verantwoordelijkheid.

Er zijn in België drie organisaties bevoegd om hulp aan slachtoffers van mensenhandel te verlenen: Payoke voor Vlaanderen, Pag-Asa voor Wallonië en Sürya voor Brussel. Payoke, een privaatinitiatief stond voor de andere twee  officiële organisaties model. De opdracht van deze drie centra kadert in de wetgeving rond mensenhandel. In het buitenland is Payoke het voorbeeld bij uitstek omdat de vereniging als eerste de strijd tegen mensenhandel op het internationale forum bracht. Door de acties van de organisatie beschouwt men nu de slachtoffers van mensenhandel als de benadeelde partij. Payoke werkt met een aantal vrijwilligers en een multidisciplinaire groep van tien mensen, die in verschillende domeinen bevoegd zijn. De ingewikkelde problematiek van mensenhandel zorgde voor gespecialiseerde opvangstructuren, die met de voortdurende evolutie van de wetgeving moesten rekening houden. Payoke met  zijn federale en internationale werking en ambulante begeleiding blijkt moeilijk te verzoenen met de decreten van de Vlaamse Gemeenschap over actieve welzijnszorg. In onderlinge afspraak met De Terp werken beide v.z.w’s een regeling uit waarbij Payoke zich als onderdeel uit het centrum voor actieve welzijnszorg terugtrekt. In het nieuwe samenwerkingsakkoord behoudt Payoke de steun van De Terp als bevoorrechte partner. Het residentiële begeleidingsluik vzw Asmodee valt wel binnen de decretale omschrijvingen van de Vlaamse Gemeenschap en blijft actief in De Terp. Het kan zijn rol ten dienste van Payoke onverminderd blijven spelen.

In 2002 verbleven er in Asmodee 64 vrouwen nu 45. De gemiddelde bezettingsgraad bedroeg 60% en men noteerde gemiddeld 49 verblijfsdagen. Deze daling wijst niet op een verminderde nood aan opvang, maar hing samen met renovatiewerken aan het opvanghuis waardoor mensen in andere centra werden ondergebracht. De goede doorstroming van Asmodee naar een autonome woonsituatie voorkwam grote problemen. Alle mannelijke en minderjarige slachtoffers kon men eveneens in andere centra onderdak verschaffen. Zeven bewoners kozen voor een vrijwillige repatriëring.

Samen met het individuele begeleidingspakket tracht men in het opvanghuis ook sociale vaardigheden te oefenen en leert men de residenten de normen en waarden van onze maatschappij kennen. Een beurtsysteem onder toezicht van een personeelslid zorgt voor de verdeling van de huishoudelijke taken zoals koken en het onderhoud van het huis. Een gebrek aan Nederlandse taalkennis is een blijvend probleem voor integratie in onze maatschappij omdat deze bagage noodzakelijk is om werk te vinden. Men schrijft daarom alle bewoners onmiddellijk in om een taalcursus in het Huis van het Nederlands of bij Project Integratie Nieuwkomers Antwerpen te volgen. De wachtlijsten zijn erg lang en slechts drie slachtoffers konden tijdens hun verblijfsperiode in het opvanghuis lessen Nederlands aanvatten.   

In de zomer bezochten de residenten verschillende zomerfestivals en maakten af en toe een daguitstap. In het kader van hun psychologische begeleiding spoort men de bewoners aan om zoveel mogelijk sport te doen.

Naast de vrouwen in Asmodee genieten heel wat slachtoffers ambulante begeleiding. Het gaat om mensen uit andere opvanghuizen of zij die vertrokken zijn om zelfstandig te gaan wonen. Zij genieten allemaal administratieve, psychosociale en juridische ondersteuning van een professionele ploeg.

De politiediensten verwijzen 163 mensen door naar Payoke. Slechts enkele komen langs privé-personen en het kleinste aantal zocht zelf de organisatie op. Men wijst ook 114 aanvragen af, omdat er van uitbuiting geen sprake was. Payoke kan misbruik van het statuut van slachtoffers van mensenhandel niet toestaan uit morele en wettelijke overwegingen.

Bij de begeleide personen groeit het aantal Chinese mensen. Ze zijn vaak slachtoffer van smokkelpraktijken en duiken dikwijls in de horecasector op waar uitbuiting troef is. Er is een duidelijke vermindering van Nigeriaanse slachtoffers waarschijnlijk door het Antwerpse prostitutiebeleid. Ze verdwenen naar andere grootsteden of werken allicht verdoken, wat opsporing veel moeilijker maakt. Het aantal personen afkomstig uit het Oostblok blijft ongeveer constant. Het grootste aantal begeleide slachtoffers komt nog altijd uit het prostitutiemilieu. De helft van hen zijn jonger dan 25 jaar en driekwart jonger dan 30 jaar.

De voorbije jaren is er tussen de verschillende instanties die mensenhandel bestrijden, goed samengewerkt. Netwerk Hulpverlening Mensenhandel ontwerpt met subsidies van het Impulsfonds voor Migrantenbeleid netwerken om de hulpverlening van de onthaalcentra voor mensenhandel te steunen. De gespecialiseerde centra hanteren sindsdien een eenvormig registratiesysteem met een programma waarin men ook de gegevens van 1999-2002 kan opslaan. Het was wel een monnikenwerk.

Het Centrum voor Gelijkheid en Racismebestrijding met zijn coördinerende en begeleidende taak organiseert tweemaandelijkse intercentra vergaderingen en juridisch overleg. Deze bijeenkomsten vergemakkelijken afspraken inzake burgerlijke partijstelling, het analyseren van recente rechtspraak en het aanduiden van pijnpunten in de wetgeving. In tegenstelling tot vroeger loopt de samenwerking met de dienst Vreemdelingenzaken en de Politiediensten nu op wieltjes. En sinds er verbindingsmagistraten zijn aangesteld, verbeterden de relaties met de Parketten gevoelig. Over individuele dossiers is er nu discussie mogelijk wat een meerwaarde in de strijd tegen mensenhandel betekent.

Sinds enkele tijd brengt een maatschappelijke assistente van het OCMW op elke eerste donderdag van de maand een bezoek aan het opvanghuis om de lopende dossiers te bespreken. Voor de mensen van Asmodee is het een welkome hulp bij het oplossen van de moeilijkheden.

Payoke wil langs deze weg ook graag de tolken bedanken die de organisatie in hun contacten met de slachtoffers bijstaan. Zowel de private als deze van het Sociaal Vertaalbureau Babel.  

Ten slotte is met de jaren de manier van handelen van de criminele organisaties ingrijpend veranderd en ook het profiel van de slachtoffers wijzigde met de tijd. Payoke moet zich permanent aan deze nieuwe evolutie aanpassen.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten