Payoke tijdslijn

« Terug naar overzicht

Stormen en goede tijden

19 mei 1999

 

Patsy neemt ontslag als schepen van de stad Antwerpen en doet haar intrede in het Europese parlement. Ze kan nu zonder hinder opnieuw haar taak als voorzitter van Payoke ter harte nemen. Het betekent voor de vereniging een grote steun omdat er een open strijd met het misdaadmilieu woedt. Ze krijgt van de politie de aanbeveling om een kogelvrije vest te dragen. Het gevaar gluurt langs alle kanten en voor haar eigen veiligheid moet ze een modern harnas dragen. De misdadigers trachten haar met intimidatie op de knieën te krijgen omdat ze schijnhuwelijken helpt te ontmaskeren. In het ‘Badhuis’ komen er inbrekers op bezoek die naar dossiers zoeken en ondertussen grote schade aanrichten. Het schept bij de medewerkers een knagend gevoel van onveiligheid.

Er steekt storm op wanneer Marcel Vervloessem van de v.z.w. Morkhoven een dreigbrief naar Payoke stuurt. Het is waarschijnlijk de zoveelste manier van de man om zich in de belangstelling te werken.

Op 19 mei stelt Payoke haar politiek eisenprogramma aan het publiek voor en organiseert een debat in het Antwerps Pershuis. Deelnemers aan de discussie zijn: Patsy Sörensen voor de Beweging Sociale Vernieuwing-Agalev, Francy Van der Wilt voor de Sp, Dirk Beels voor VU-ID21 en Hugo Coveliers voor de VLD. De eisen van de vereniging zijn duidelijk, misschien te duidelijk: ze wil een verbetering van het prostitutie- en het mensenhandelbeleid en ook van de positie van het slachtoffer.

Om alle groepen van Payoke beter met elkaar te laten communiceren, was er  een grotere behuizing nodig waar iedereen onderdak kon vinden. De oplossing komt van de stad, die haar oude stadsmagazijn in de Leguit 4 in huur aanbiedt. Het pand ligt midden in het werkingsgebied en bovendien kan men de kantoren beter beveiligen. Een probleem waarmee de organisatie in het verleden dikwijls te kampen had. De verhuizing naar de nieuwe woonplaats is een hele gebeurtenis.

Sinds de oprichting van Payoke zijn er binnen de vereniging maar weinige jaren geweest waarin de emoties zo fel oplaaien. Het is bijna een wonder dat de spanningen zolang binnen de perken zijn gebleven. Ten slotte vergt het voortdurend bezig zijn met slachtoffers een enorme emotionele energie wat meermaals tot opbranden of ontsporing aanleiding geeft. Globale begeleiding blijft een ingewikkelde materie, omdat het vele maatschappelijke raakvlakken heeft en verschillen in opvatting niet eens abnormaal zijn. Soms nopen ernstige misstappen tot drastische ingrepen wanneer het bestaan van de organisatie erdoor in het gedrang komt. Het oprichten van een ‘prostitutieschool’ was een stap te ver. De oude coördinatieploeg, die het initiatief nam zonder de raad van beheer te raadplegen, werd ontslagen omdat Payoke in de illegaliteit dreigde terecht te komen. De aankondiging zorgde voor veel ophef in de Franstalige pers en senator Lizin van de P.S. interpelleerde hierover minister Verwilgen.  

Toch heeft het jaar ook vele positieve kanten zoals het uitstekend samenwerken met de rijkswacht, de cellen mensenhandel, de dienst vreemdelingenzaken, de opsporingsdiensten van politie en parket. Het is ook een lovenswaardig initiatief van de nieuwe procureur des konings te Antwerpen B. Van Lysbeth om de georganiseerde criminaliteit en in het bijzonder mensenhandel met voorrang aan te pakken.

Payoke onderneemt een actie om de prostitués aan te sporen zich ook tegen het hepatitis-B virus te laten inenten. Het is een onderschatte seksuele overdraagbare aandoening met angstwekkende sterftecijfers. De registratie en onderzoeksgegevens verwerkt men op de U.A. zodat anonimiteit verzekerd is. De medewerkers van Payoke zullen met een ploeg artsen op stap gaan om hen ter plaatse in te enten. In samenwerking met ‘Europap’ organiseert men in juli een trainingseminarie om zoveel mogelijk belanghebbenden voor de inentingscampagne te winnen. Twee avonden per week besteden straathoekwerkers samen met ervaringsdeskundigen hun tijd om met kandidaten te praten. De gezondheidsboodschap is vaak een handige toegangspoort voor een gesprek en ze bereiken 481 mensen.

Ondertussen is men ook een uitwisselingsproject met ‘Tampep’ uit Amsterdam gestart. Een eerste activiteit die men samen organiseert, heet: ‘gezondheidsvoorlichting allochtone prostitués’. Later volgt er nog samenwerking over de vorming van straathoekwerkers.

Payoke blijft ook hameren op het feit dat mannen en vrouwen, die gedwongen in de prostitutie werken slachtoffers van mensenhandel zijn. De boodschap blijft: ‘Pak de pooiers, de mensenhandelaars en de huisjesmelkers. De vereniging ijvert nog steeds voor een Federale aanpak en een Europees initiatief van het probleem prostitutie. Het is de enige manier om een grensoverschrijdende samenwerking van de politiediensten mogelijk te maken.

De straathoekwerkers van Stratelys stellen een onthutsende evolutie vast in hun contacten met jongens en meisjes. Hun leeftijden dalen meer en meer. Of  moet men van kinderen spreken? 26% zijn jonger dan vijftien jaar en 43% tussen vijftien en achttien jaar. Payoke vangt jongetjes uit ex-Joegoslavië op van nauwelijks dertien jaar. De straathoekwerkers zien met lede ogen toe hoe Albanese twintigers veertienjarige Albanese meisjes aan het station ophalen. Gewoon schrijnend.

Het is wennen aan de nieuwe locatie maar de voedselverdeling verloopt er een stuk beter door. Hoewel 1100 mensen op een namiddag van pakketten voorzien geen sinecure is want de binnenkoer staat soms vol paletten met voeding. De verenigingen aangesloten bij het platform van Noodhulp Onder Protest krijgen van de ondertussen opgerichte stedelijke armoedecel, de beschikking over een lichte vrachtwagen. Antwerpen heeft altijd een baanbrekende rol in de armoedebestrijding gespeeld en verlicht ermee de druk op de organisaties. Men spaart nu veel tijd uit en de logistiek verloopt veel vlotter. Er is een stap voorwaarts gezet in het informatiseren van de registratie waardoor de factor zorgverbreding meer mogelijkheden krijgt. De politiek van Payoke blijft erin bestaan de hulpvragers weerbaarder te maken en hen zo het gevoel van eigenwaarde terug te geven.  

‘Saralek’ heeft de handen vol met mensenhandel omdat de stroom slachtoffers alsmaar toeneemt. Er is hierover dringend een evaluatie van het beleid in België nodig. Men stelt trouwens een toename van de georganiseerde misdaad in de Antwerpse regio vast, die zich meer en meer op mensenhandel in de seksindustrie toelegt. Deze criminelen willen het maatschappelijk bestel ontwrichten door misdaadgeld wit te wassen, het bedrijfsleven te infiltreren en de overheidsdiensten door corruptie te ondermijnen. Gelukkig neemt ook Europa maatregelen. Er is het programma ‘Stop’ dat zich professioneel met mensenhandel en seksuele uitbuiting van kinderen bezighoudt en de samenwerking van personen en organisaties in de EU wil promoten.

Op 2 september installeert het Europese parlement de commissie ‘Rechten van de vrouw en gelijke kansen’. Ze benoemt Europees parlementslid Patsy Sörensen tot rapporteur tegen mensenhandel. Op 26 oktober formuleert zij een eerste voorstel om dit probleem doelmatiger te bestrijden. Volgens haar opvatting is succes alleen mogelijk als men tot een harmonisering van de definitie vrouwenhandel komt en het actieterrein afbakent. Alle slachtoffers in de verschillende lidstaten van de EU moet men op gelijke voet behandelen en ook de strafmaatregelen dienen hetzelfde te zijn. Tijdens een gehoorzitting van het parlement betoogt vice-directeur van Europol Willy Bruggeman dat men in de dossiers mensenhandel nauwelijks informatie doorgeeft over financiële doorlichting en witwaspraktijken. Pikant detail: de strafmaat voor drugsmokkel is veel hoger dan voor vrouwenhandel.   

De rapporteur heeft volgende voorstellen: ‘Aan de hand van beschikbare data moet men het profiel van de slachtoffers uitdiepen. Vervolgens de ‘marktmechanismen’ van mensenhandel ontrafelen en een inventaris opstellen van de bestaande maatregelen in de lidstaten en de kandidaat lidstaten. Ten slotte moet men de knelpunten over de preventie wegwerken’. Ook besteedt het rapport de nodige aandacht aan de samenwerking van de politiediensten in de EU en de samenwerking met de NGO’s.

Het jaar eindigt met een brief van Romano Prodi, de voorzitter van EU, waarin hij zijn steun aan Payoke betuigt en ook aan de Niet Gouvernementele Organisaties die mensenhandel te bestrijden.

« Terug naar overzicht

Actuele projecten

RAVOT-EUR Project

Doorverwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa

Het ministerie van Binnenlandse Zaken van Hongarije, het ministerie van Veiligheid en Justitie van Nederland en Payoke vzw van België hebben de volgende  aanvraag ingediend, "Verwijzing van- en bijstand aan slachtoffers van mensenhandel in Europa" (hierna RAVOT-EUR) in het kader van de algemene oproep van de Europese Commissie tot het indienen van voorstellen voor het programma "Preventie en bestrijding van criminaliteit" 2012 ISEC.

www.ravot-eur.eu

Lees meer »

Met steun van

Payoke sponsoren?

Klik hier

Payoke vzw • Leguit 4 • 2000 • Antwerpen • België • T +32 (0)3 201 16 90 • F +32 (0)3 233 23 24 • admin@payoke.be
Openingsuren secretariaat: Maandag - Donderdag: 09.00u-17.00u, Vrijdag: 09.00u-15.00u, Zaterdag - Zondag: gesloten